o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.


Data publikacji strony internetowej: 01.09.2002
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.10.2020


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych - w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości,
  • Pliki JPG, PNG nie posiadają tekstów alternatywnych. Niedogodności są poprawiane w miarę możliwości,
  • Pliki PDF, DOC itp. - przygotowane są jako dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym, a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-06
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, z której wynika, że strona internetowa www.zsp@plastykjaroslaw.pl spełnia wymagania w około 60%.
Skróty klawiaturowe:
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny 16 621 24 18 lub mailowy zsp@plastykjaroslaw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).
Dostępność architektoniczna:
Główna siedziba: Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, ul. Jezuicka 1, 37 - 500 Jarosław. Wejście główne: brama przy ul. Jezuickiej 1, prowadząca do budynku głównego szkoły, budynku auli i pracowni rzeźby oraz dwóch budynków internatu szkolnego.
Sekretariat znajduję się w pomieszczeniu nr 15 na I piętrze budynku głównego szkoły. 
Pracownie szkolne mieszczą się w budynku byłej synagogi przy ul. Opolskiej 12, 37 - 500 Jarosław. Wejście główne jest od strony ul. Ordynackiej. Portiernia  znajduje się w holu na parterze i czynna jest w godzinach pracy szkoły od 7.30 do 18.00. W budynku zainstalowano windę dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada toalety przystosowanych bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się one w budynku internatu przy ul. Jezuickiej 1 oraz w budynku Synagogi przy ul. Opolskiej 12.
Istnieje możliwość skorzystania z parkingu na terenie szkoły przy ul. Jezuickiej 1.
Przed budynkiem Synagogi od strony ul. Opolskiej  w razie potrzeby wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku głównego szkoły oraz Synagogi można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Podstawa prawna:

  • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.