o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 • Statut ZSP
 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
 • Przedmiotowe Zasady Oceniania
 • Szkolny Zestaw Podręczników 2019/2020
 • Szkolny Zestaw Programów 2019/2020
 • Ewaluacje wewnętrzne - nadzór pedagogiczny
 • Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020
 • Deklaracja uczęszczania na zajęcia religia/etyka
 • Rezygnacja z uczęszczania na zajęcia religia/etyka
 • Rezygnacja z uczęszczania na zajęcia wychowanie do życia w rodzinie
 • Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
 • Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu
 • Wniosek o dopuszczenie programu
 • Procedura wypadku
 • Program pracy z uczniem zdolnym
 • Instrukcja wydawania kluczy
 • Tabela sekretariat
 • Ramowe plany nauczania
 • Regulamin dyżurów
 • Regulamin egzaminu dyplomowego + załączniki
 • Regulamin funkcjonowania dzinnika elektronicznego
 • Regulamin oceny pracy nauczycieli ZSP + kryteria i wskaźniki
 • Regulamin oceny pracy nauczyciela
 • Regulamin pleneru
 • Regulamin pracy
 • Regulamin projektu edukacyjnego
 • Regulamin przyznawania stypendium wyniki w nauce
 • Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
 • Regulamin rady pedagogicznej
 • Regulamin Sekcji Plastycznej
 • Regulamin studniówki
 • Regulamin wycieczek
 • Regulamin wyjść poza teren szkoły
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Regulamin przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli
  szkół artystycznych
  + załącznik
 • Logo ZSP
 • Karta obiegowa
 • Ogólne warunki ubezpieczenia - Gothaer
 •