o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY

Statut ZSP

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Szkolny Zestaw Podręczników 2020/2021

Szkolny Zestaw Programów 2019/2020

Ewaluacje wewnętrzne - nadzór pedagogiczny

Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020

Deklaracja uczęszczania na zajęcia religia/etyka

Rezygnacja z uczęszczania na zajęcia religia/etyka

Rezygnacja z uczęszczania na zajęcia wychowanie do życia w rodzinie

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu

Procedura wypadku

Program pracy z uczniem zdolnym

Instrukcja wydawania kluczy

Tabela sekretariat

Ramowe plany nauczania 2020/2021

Regulamin dyżurów

Regulamin egzaminu dyplomowego 2021 + załączniki

Regulamin funkcjonowania dzinnika elektronicznego

Regulamin oceny pracy nauczycieli ZSP + kryteria i wskaźniki

Regulamin oceny pracy nauczyciela

Regulamin szkolnego pleneru rysunkowo-malarskiego (od 2020 r.)

Regulamin pracy

Regulamin przyznawania stypendium wyniki w nauce

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli + załącznik

Regulamin rady pedagogicznej

Regulamin Sekcji Plastycznej

Regulamin studniówki

Regulamin wycieczek

Regulamin wyjść poza teren szkoły

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Logo ZSP

Karta obiegowa

Ogólne warunki ubezpieczenia - Gothaer