o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
egzamin gimnazjalny
     
HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018
część humanistyczna  
historia i wiedza o społeczeństwie
10 kwietnia 20189 r. (środa) godz. 9.00
język polski
10 kwietnia 2019 r. (środa) godz.11.00
część matematyczno-przyrodnicza  
0przedmioty przyrodnicze
11 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 9.00
matematyka
11 kwietnia 2019 r. (czwartek) godz. 11.00
język obcy nowożytny  
poziom podstawowy
12 kwietnia 2019 r. (piątek) godz. 9.00
poziom rozszerzony
12 kwietnia 2019 r. (piątek) godz. 11.00

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA
EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W GIMNAZJUM

 1. Standardy wymagań z zakresu przedmiotów humanistycznych
  1. Czytanie i odbiór tekstów kultury
   Uczeń:
   1. czyta teksty kultury (w tym źródła historyczne) rozumiane jako wszelkie wytwory kultury materialnej i duchowej człowieka, podlegające odczytywaniu i interpretacji, zwłaszcza tekstykultury należące do polskiego dziedzictwa kulturowego - na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,
   2. interpretuje teksty kultury, uwzględniając intencje nadawcy, odróżnia fakty od opinii, prawdę historyczną od fikcji, dostrzega perswazję, manipulację, wartościowanie,
   3. wyszukuje informacje zawarte w różnych tekstach kultury, w szczególności w tekstach literackich, publicystycznych, popularnonaukowych, aktach normatywnych, ilustracjach, mapach, tabelach, diagramach, wykresach, schematach,
   4. dostrzega w odczytywanych tekstach środki wyrazu i określa ich funkcje - dostrzega środki wyrazu typowe dla: tekstów literackich, tekstów publicystycznych, dzieł sztuki plastycznej i muzyki,
   5. odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe w rozwoju cywilizacyjnym Polski i świata - odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe w polityce, gospodarce, kulturze i życiu społecznym,
   6. dostrzega i analizuje konteksty niezbędne do interpretacji tekstów kultury: historyczny, biograficzny, filozoficzny, religijny, literacki, plastyczny, muzyczny, regionalny i wypowiada się na ich temat oraz wyjaśnia zależności między różnymi rodzajami tekstów kultury (plastyką,
    muzyką, literaturą),
   7. dostrzega wartości wpisane w teksty kultury.
  2. Tworzenie własnego tekstu
   Uczeń:
   1. buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym, w następujących formach: opis, opowiadanie, charakterystyka, sprawozdanie, recenzja, rozprawka, notatka, plan, reportaż, artykuł, wywiad, ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, podanie, list, pamiętnik,
   2. posługuje się kategoriami i pojęciami swoistymi dla przedmiotów humanistycznych i ścieżek edukacyjnych,
   3. tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym, dostosowane do sytuacji komunikacyjnej,
   4. zna i stosuje zasady organizacji tekstu, tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym,
   5. formułuje, porządkuje i wartościuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze,
   6. analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury,
   7. dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie,
   8. wypowiada się na temat związków między kulturą rodzimą a innymi kręgami kulturowymi, w tym komentuje powiązania, zwłaszcza między kulturą polską a śródziemnomorską, oraz określa te powiązania w różnych obszarach: polityce, kulturze, gospodarce, życiu codziennym, w odniesieniu do przeszłości i w czasach obecnych,
   9. formułuje problemy, podaje sposoby ich rozwiązania, wyciąga wnioski, wypowiada się na temat sytuacji problemowej przedstawionej w tekstach kultury.
 2. Standardy wymagań z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  1. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu
   Uczeń:
   1. stosuje terminy i pojęcia matematyczno-przyrodnicze:
    1. czyta ze zrozumieniem teksty, w których występują terminy i pojęcia matematycznoprzyrodnicze, np. w podręcznikach, w prasie,
    2. wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań, obiektów i organizmów,
    3. stosuje terminy dotyczące racjonalnego użytkowania środowiska,
   2. wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych:
    1. stosuje w praktyce własności działań,
    2. operuje procentami,
    3. posługuje się przybliżeniami,
    4. posługuje się jednostkami miar,
   3. posługuje się własnościami figur:
    1. dostrzega kształty figur geometrycznych w otaczającej rzeczywistości,
    2. oblicza miary figur płaskich i przestrzennych,
    3. wykorzystuje własności miar.
  2. Wyszukiwanie i stosowanie informacji
   Uczeń:
   1. odczytuje informacje przedstawione w formie:
    1. tekstu,
    2. mapy,
    3. tabeli,
    4. wykresu,
    5. rysunku,
    6. schematu,
    7. fotografii,
   2. operuje informacją:
    1. selekcjonuje informacje,
    2. porównuje informacje,
    3. analizuje informacje,
    4. przetwarza informacje,
    5. interpretuje informacje,
    6. czytelnie prezentuje informacje,
    7. wykorzystuje informacje w praktyce.
  3. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowoskutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych
   Uczeń:
   1. wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów:
    1. wyodrębnia z kontekstu dane zjawisko,
    2. określa warunki jego występowania,
    3. opisuje przebieg zjawiska w czasie i przestrzeni,
    4. wykorzystuje zasady i prawa do objaśniania zjawisk,
   2. posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych:
    1. zapisuje wielkości za pomocą symboli,
    2. zapisuje wielkości za pomocą wyrażeń algebraicznych,
    3. przekształca wyrażenia algebraiczne,
    4. zapisuje związki i procesy w postaci równań i nierówności,
   3. posługuje się funkcjami:
    1. wskazuje zależności funkcyjne,
    2. opisuje funkcje za pomocą wzorów, wykresów i tabel,
    3. analizuje funkcje przedstawione w różnej postaci i wyciąga wnioski,
   4. stosuje zintegrowaną wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych:
    1. łączy zdarzenia w ciągi przemian,
    2. wskazuje współczesne zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego,
    3. analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym,
    4. potrafi umiejscowić sytuacje dotyczące środowiska przyrodniczego w szerszym kontekście społecznym.
  4. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów
   Uczeń:
   1. stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów:
    1. formułuje i sprawdza hipotezy,
    2. kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski,
   2. analizuje sytuację problemową:
    1. dostrzega i formułuje problem,
    2. określa wartości dane i szukane (określa cel),
   3. tworzy modele sytuacji problemowej:
    1. wyróżnia istotne wielkości i cechy sytuacji problemowej,
    2. zapisuje je w terminach nauk matematyczno-przyrodniczych,
   4. tworzy i realizuje plan rozwiązania:
    1. rozwiązuje równania i nierówności stanowiące model problemu,
    2. układa i wykonuje procedury osiągania celu,
   5. opracowuje wyniki:
    1. ocenia wyniki,
    2. interpretuje wyniki,
    3. przedstawia wyniki.
 3. Standardy wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego
  1. Odbiór tekstu słuchanego
   Uczeń:
   1. określa główną myśl tekstu,
   2. określa kontekst sytuacyjny,
   3. stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje.
  2. Odbiór tekstu czytanego
   Uczeń:
   1. określa główną myśl tekstu,
   2. określa główną myśl poszczególnych części tekstu,
   3. stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje,
   4. określa intencje nadawcy tekstu,
   5. określa kontekst sytuacyjny,
   6. rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.
  3. Reagowanie językowe
   Uczeń:
   1. właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy,
   2. rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji,
   3. przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym.