o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 
egzamin dyplomowy
     
HARMONOGRAM EGZAMINU DYPLOMOWEGO 2018
TERMIN
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
CZĘŚĆ USTNA
15.04.2019
klasa IV A
klasa IV B
16.04.2019
klasa IV B
klasa IV A

§ 18. Statutu Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu
Egzamin dyplomowy

 1. Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych, zwanych dalej dyplomantami, szkół wchodzących w skład Zespołu.
 2. Do egzaminu dyplomowego uczeń może być dopuszczony, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił następujące warunki:
  1. ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem punktu b,
  2. z przedmiotów rysunek i malarstwo, specjalność artystyczna otrzymał klasyfikacyjną ocenę roczną wyższą od stopnia dopuszczającego.
 3. Egzamin dyplomowy przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Przewodniczącego, którym jest nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w szkole.
 4. W skład Komisji, poza przewodniczącym, wchodzą:
  1. Dyrektor lub Wicedyrektor Zespołu, jeżeli nie jest przewodniczącym,
  2. egzaminatorzy, którymi są nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym
 5. Przewodniczący może dokonać podziału Komisji na zespoły egzaminacyjne oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
 6. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w terminach umożliwiających przeprowadzenie egzaminu maturalnego. Terminy te ustala przewodniczący, informując o nich dyplomantów oraz jednostkę nadzoru.
 7. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują dyplomantów
  o zakresach obowiązujących treści programów nauczania, stanowiących podstawę przygotowania tematów egzaminacyjnych oraz ustalają tematy prac dyplomowych, nie później niż 5 miesięcy przed terminem egzaminu wpisując je do dziennika lekcyjnego.
 8. Egzamin dyplomowy obejmuje:
  1. część praktyczną polegającą na prezentacji i obronie pracy dyplomowej
   z zakresu specjalności artystycznej lub sztuki stosowanej, w tym dokumentacji technologicznej i projektowanej oraz prezentacji zestawu prac, zwanego dalej pokazem prac, wykonanych w ramach dziedzin artystycznych: rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia i film, kompozycja, grafika;
  2. pracę z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby;
  3. część teoretyczną z zakresu historii sztuki, w której skład wchodzi: opis, analiza i ocena krytyczna dzieła sztuki, prezentacja wybranych przez ucznia zagadnień dotyczących współczesnych wydarzeń artystycznych oraz wiedza z historii sztuki dziedziny związanej ze specjalnością ze szczególnym uwzględnieniem zakresu specjalizacji.
 9. Ocenę części praktycznej egzaminu dyplomowego proponuje i uzasadnia egzaminator, uzgadniając ją z pozostałymi członkami komisji.
 10. W przypadku rozbieżności opinii ocenę ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według skali punktowej, o której mowa w ust. 16, uwzględniając zasady ustalone w ust. 11-15.
 11. Za obronę pracy dyplomowej dyplomant otrzymuje od 0 do 5 punktów.
 12. Za poziom artystyczny pracy dyplomowej dyplomant otrzymuje
  od 0 do 8 punktów.
 13. Za poziom dokumentacji technologicznej i projektowanej dyplomant otrzymuje od 0 do 3 punktów.
 14. Za  prezentację prac dyplomant otrzymuje od 0 do 4 punktów.
 15. Liczbę uzyskanych punktów ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych członków Komisji.
 16. Ocenę ostateczną ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali:

  20-18 punktów - stopień celujący
  17-15 punktów - stopień bardzo dobry
  14-12 punktów - stopień dobry
  11-9 punktów - stopień dostateczny
  8-6 punktów - stopień dopuszczający
  5-0 punktów - stopień niedostateczny

 1. Wzór karty indywidualnej punktacji każdego członka Komisji stanowi "Egzamin dyplomowy - załącznik nr 1".
 2. Wzór karty zbiorczej wraz z wyliczonymi średnimi arytmetycznymi i oceną ostateczną stanowi "Egzamin dyplomowy - załącznik nr 2".
 3.  Ocenę części ustnej egzaminu dyplomowego proponuje i uzasadnia egzaminator, ustalając ją z pozostałymi członkami Komisji
 4. W przypadku rozbieżności opinii decyduje większość głosów.
 5. Dyplomant zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał:
  1. w części praktycznej - ocenę wyższą od stopnia dopuszczającego,
  2. w części teoretycznej- ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego.
 6. Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednostki nadzoru, szkół wyższych oraz związków zrzeszających artystów.
 7. Osoby, o których mowa w ust. 22, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego ani w ustalaniu jego wyników.
 8. Laureat olimpiady artystycznej oraz laureat konkursu, których organizatorem jest Minister Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego lub CEA jest zwolniony z części teoretycznej egzaminu dyplomowego w zakresie, który obejmowała olimpiada lub konkurs. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej pozytywnej oceny z tej części egzaminu.
 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego lub go przerwał w części teoretycznej lub praktycznej podlega skreśleniu z listy uczniów. Ponownie do egzaminu dyplomowego może przystąpić w trybie egzaminu eksternistycznego.
 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie zdał egzaminu dyplomowego lub go przerwał w części teoretycznej lub praktycznej może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 30 września danego roku.