o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „NIECH STANIE SIĘ ŚWIATŁO”.


Dyrekcja    Zespołu    Szkół    Plastycznych    im.    Stanisława    Wyspiańskiego w Jarosławiu serdecznie zaprasza młodzież gimnazjalną do udziału w konkursie fotograficznym
pt. „NIECH STANIE SIĘ ŚWIATŁO”.

Celem konkursu jest dzielenie się wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość.  Podzielenie  się  wrażliwością,  oryginalnością  ujęcia  tematu, inwencją twórczą a przede wszystkim zwróceniem uwagi na dużą rolę, jaką odgrywa  światło  w  fotografii.  Nie  jest  najważniejsze  wyposażenie  sprzętu w wysoko zaawansowane funkcje. Jeśli chcemy uzyskać zadawalające rezultaty to   właśnie   poprzez   kształtowanie   oświetlenia,   włożenie   wiele   wysiłku w  komponowanie  i  planowanie  końcowych  efektów  pracy  oraz  twórcze zaangażowanie wyobraźni.

Talent i wyobraźnia autora są bez wątpienia konieczne, ale by zdjęcie miało siłę przekonania potrzebne jest jeszcze, specyficzne i klimatyczne oddziaływanie światła.   Właśnie   dzięki   relacji   światła   i   cienia   rodzi   się   wrażenie trójwymiarowości na płaskiej fotografii, a kontrast walorów i barw wzmacnia energię   przekazu.   Fotograf   by   być   kreatywnym   twórcą   obrazu,   musi maksymalnie panować nad światłem.

Czekamy na wasze fotografie pełne pasji i „dobrego oka”. Wasza wrażliwość ma   ujawniać   się   w   waszych   pracach.   Niech   światło   będzie   inspiracją w dostrzeganiu piękna w miejscach zwykłych i zaskakujących. W malowniczej naturze  jak  i  w  tajemniczych  a  czasami  nieodkrytych  pomieszczeniach. W różnej porze dnia i nocy. Więc do dzieła i „niech stanie się światło”.

Regulamin konkursu:

1.  Konkurs skierowany jest dla uczniów wszystkich klas gimnazjalnych.
2.  Jury przy ocenie prac będzie stosowało kryteria: interpretacji hasła, poziomu warsztatu, umiejętności doboru środków wyrazu.
3.  Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Może to być 1 fotografia lub cykl prac.
4.  Prace zgłaszane na konkurs prosimy nadsyłać w formie wydrukowanej wraz
z zapisem cyfrowym (płyta CD)

WYDRUK:
rozmiar zdjęcia to format A4
Zapis cyfrowy (płyta CD lub DVD) Format zapisu: TIFF lub JPG
w maksymalnej jakości 300 dpi

5.  Ingerencja komputerowa dopuszczalna w zakresie: rozjaśniania, przyciemniania, kadrowania,  redukcji kolorów, zmianie kontrastu. Nie dopuszczalny jest: kolaż w programach graficznych.

6.  Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić kartę zgłoszeniową (wraz z załącznikiem do karty zgłoszeniowej) i dołączyć ją do pracy.

7. Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu ul. Jezuicka 1
37-500 Jarosław
z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Niech stanie się światło”
w terminie do 8 czerwca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
8. Prace konkursowe należy przesyłać do 8.06.2018.
Rozstrzygnięcie nastąpi: 15.06.2018
9. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły: www.plastykjaroslaw.pl

10. Jury konkursu plastycznego po zapoznaniu się z pracami przyzna nagrody:

I miejsce: pendrive 30 gb , album na 300 zdjęć 10x15 oraz ramka na zdjęcie
II miejsce: pendrive 30 gb, album na 50 zdjęć 10x15 oraz ramka na zdjęcia
III miejsce: pendrive 30 gb oraz ramka na zdjęcia

DO POBRANIA :

Karta zgłoszeniowa - linki ( )

Załącznik do karty zgłoszeniowej - linki ( )

Konkurs fotograficzny (pdf)