o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO
ŚRODA, GODZ. 10.00-12.00 (wystawiamy zaświadczenia - usprawiedliwienia)
WTOREK, GODZ. 15.00-16.00

INFORMACJE - SEKRETARIAT ZSP, TEL. 16 621 24 18

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy nabór do

Liceum Plastycznego

dla absolwentów gimnazjów

Egzamin wstępny - 30 maja 2018 r.
Wnioski o przyjęcie można już składać :-)Zajęcia plastyczne dla utalentowanych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów odbywają się w każdy wtorek od godz. 15.00 w Naszej szkole
przy ul. Jezuickiej 1, sala 37 (aula).

Nauka w Liceum Plastycznym trwa 4 lata. Od początku nauki odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne oraz podstawy fotografiii filmu).
W Liceum Plastycznym realizowany jest pełny program liceum ogólnokształcącego. Pod koniec I klasy uczeń wybiera dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym ( w tym jeden język obcy), które rozwija w następnych 3 latach.

Wyniki egzaminów maturalnych są znacznie powyżej średniej ogólnopolskiej dla tego typu szkół i wynoszą około 98 %.

Ze względu na indywidualny charakter pracy z każdym uczniem posiadamy mało liczne klasy, zaś zajęcia językowe i plastyczne prowadzimy w kilkuosobowych grupach.

Uczeń "Plastyka" pod koniec I klasy wybiera jedną specjalność i specjalizację i kształci swoje umiejętności w tej dziedzinie przez 3 lata.Kończy szkołę broniąc pracy dyplomowej i uzyskuje tytuł  Plastyka w wybranej specjalności i specjalizacji.

 • TECHNIKI GRAFICZNE - specjalizacja: projektowanie graficzne,
 • TECHNIKI GRAFICZNE - specjalizacja: techniki druku artytycznego (NOWA SPECJALNOŚĆ),
 • FOTOGRAFIA I FILM - specjalizacja: realizacje intermedialne,
 • FORMY RZEŹBIARSKIE - specjalizacja: techniki rzeźbiarskie,
 • FORMY UŻYTKOWE - WZORNICTWO - specjalizacja: projektowanie ubioru,
 • ARANŻACJA PRZESTRZENI - specjalizacja: aranżacja wnętrz (NOWA SPECJALNOŚĆ).

Po Naszej szkole łatwo zdobędziesz pracę!

Uzyskane kwalifikacje - zawód plastyka daje dzisiaj duże możliwości zatrudnienia, m.in. w agencjach reklamowych, pracowniach projektowania graficznego, studiach telewizyjnych, pracowniach sztukaterii, wydawnictwach poligraficznych, studiach fotografii itp.

REGULAMIN REKRUTACJI
DO LICEUM PLASTYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
W JAROSŁAWIU

Na podstawie art.142 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2016 r., poz. 59, z późn. zm.)

 1. Do Liceum Plastycznego mogą być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
 2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Publiczna szkoła artystyczna prowadząca kształcenie zawodowe może, w zależności od zakresu kształcenia, zażądać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji.
 4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. w przypadku kandydata niepełnoletniego: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  2. w przypadku kandydata pełnoletniego: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość.
 7. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do klasy wyższej niż I albo roku kształcenia wyższego niż I przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy albo roku kształcenia w publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, do której kandydat ma być przyjęty. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się.
 8. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej powołuje komisję kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji.
 9. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego przepisy ust. 2, 3, 7 i 8 stosuje się odpowiednio.