o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO
I PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH
WTOREK, GODZ. 14.00-15.30 (wystawiamy zaświadczenia - usprawiedliwienia)

INFORMACJE - SEKRETARIAT ZSP, TEL. 16 621 24 18

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy nabór do:

Liceum Plastycznego
dla absolwentów gimnazjów

i

Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
dla absolwentów szkół podstawowych
(po VIII klasie)


Egzamin wstępny
30 maja 2019 r.Zajęcia plastyczne dla utalentowanych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów odbywają się w każdy wtorek od godz. 14.00 DO 15.30
w Naszej szkole przy ul. Jezuickiej 1, sala 37 (aula).

.........................

Nauka w Liceum Plastycznym dla absolwentów gimnazjów trwa 4 lata. Od początku nauki odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne oraz podstawy fotografiii filmu.
W Liceum Plastycznym realizowany jest pełny program liceum ogólnokształcącego. Pod koniec I klasy uczeń wybiera dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym (w tym jeden język obcy), które rozwija w następnych 3 latach.

Nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat. Od początku nauki odbywają się zajęcia z przedmiotów plastycznych: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, projektowanie multimedialne oraz podstawy fotografiii filmu).
W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych realizowany jest pełny program liceum ogólnokształcącego. Pod koniec I klasy uczeń wybiera dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym ( w tym jeden język obcy), które rozwija w następnych 4 latach.

Wyniki egzaminów maturalnych są znacznie powyżej średniej ogólnopolskiej dla tego typu szkół i wynoszą około 98 %.

Ze względu na indywidualny charakter pracy z każdym uczniem posiadamy mało liczne klasy, zaś zajęcia językowe i plastyczne prowadzimy w kilkuosobowych grupach.

Uczeń "Plastyka" pod koniec I klasy wybiera jedną specjalność i specjalizację i kształci swoje umiejętności w tej dziedzinie przez 3 lata.Kończy szkołę broniąc pracy dyplomowej i uzyskuje tytuł  Plastyka w wybranej specjalności i specjalizacji.

 • TECHNIKI GRAFICZNE - specjalizacja: projektowanie graficzne,
 • TECHNIKI GRAFICZNE - specjalizacja: techniki druku artystycznego,
 • FOTOGRAFIA I FILM - specjalizacja: realizacje intermedialne,
 • FORMY RZEŹBIARSKIE - specjalizacja: techniki rzeźbiarskie,
 • FORMY UŻYTKOWE - WZORNICTWO - specjalizacja: projektowanie ubioru,
 • ARANŻACJA PRZESTRZENI - specjalizacja: aranżacja wnętrz.

Po Naszej szkole łatwo zdobędziesz pracę!

Uzyskane kwalifikacje - zawód plastyka daje dzisiaj duże możliwości zatrudnienia, m.in. w agencjach reklamowych, pracowniach projektowania graficznego, studiach telewizyjnych, pracowniach sztukaterii, wydawnictwach poligraficznych, studiach fotografii itp.

Załącznik do Uchwały Nr 9/17/18

REGULAMIN REKRUTACJI
DO LICEUM PLASTYCZNEGO
OBOWIĄZUJĄCY

W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
W JAROSŁAWIU

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686).

 

 1. Do klasy pierwszej liceum plastycznego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym nie kończy więcej niż 17 lat  oraz posiada świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. Szkoła może prowadzić nieodpłatnie dla kandydatów do klas I:
  1. poradnictwo, obejmujące w szczególności informowanie o warunkach rekrutacji, warunkach nauki w szkole i programie kształcenia;
  2. działalność konsultacyjną, w tym w formie zajęć praktycznych;
 3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy I składają w sekretariacie szkoły  w terminie od 1 marca do dnia poprzedzającego egzamin wstępny następujące dokumenty:
  1. wniosek o przyjęcie do liceum plastycznego;
  2. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum;
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w liceum plastycznym.
 4. Egzamin wstępny obejmuje w liceum plastycznym: 
  1. egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
  2. egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum
 5. Egzamin wstępny przeprowadza się w terminie 20 maja - 10 czerwca. Dokładną datę ustala  dyrektor szkoły.
 6. Szkoła podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły informacji o terminie egzaminu wstępnego, co najmniej 30 dni przed terminem jego przeprowadzenia.
 7. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną złożoną z nauczycieli zatrudnionych w szkole, która przeprowadza egzamin wstępny.
 8. Do zadań komisji należy w szczególności:
  1. podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji,
  2. ustalenie zakresu i tematów egzaminu wstępnego, z uwzględnieniem informacji,
   o których mowa w p. 4b i 4b.
  3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
   i niezakwalifikowanych do liceum plastycznego - w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego;
  4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum plastycznego w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
  5. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do liceum plastycznego, zostają przyjęci pod warunkiem dostarczenia najpóźniej do dnia 31 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne - świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy,
 9. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza,
  a także w przypadku przechodzenia ucznia z jednej szkoły do innej, lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
 10. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy albo roku kształcenia
  w szkole, do której kandydat ma być przyjęty.
 11. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez publiczną szkołę lub publiczną placówkę artystyczną możliwości przyjęcia kandydata.
 1. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do liceum plastycznego do klasy wyższej niż pierwsza wyznaczony przez dyrektora szkoły termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania egzaminu wstępnego.
 2. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do liceum plastycznego w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku odpowiednio w sprawie przejścia ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej lub w sprawie przyjęcia kandydata do liceum plastycznego w trakcie roku szkolnego.
 3. Dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną złożoną z nauczycieli zatrudnionych w szkole, która przeprowadza egzamin kwalifikacyjny.
 4. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy w szczególności:
  1. zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach rekrutacji wraz z tematycznym zakresem egzaminu kwalifikacyjnego,
  2. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego egzaminu kwalifikującego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata,
  3. przekazanie protokołu dyrektorowi szkoły.
 5. Dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, na podstawie oceny predyspozycji
  i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do danej klasy szkoły, po przedłożeniu przez kandydata świadectwa potwierdzającego ukończenie lub uzyskanie promocji do klasy odpowiednio programowo niższej w stosunku do klasy, o przyjęcie do której kandydat się ubiegał.
 6. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w p. 12, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.
 7. Jeżeli w szkole, do której uczeń został przyjęty, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innej grupy w tej samej szkole, uczeń może:
  1. uczyć się danego języka nowożytnego, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego albo
  2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka nowożytnego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo
  3. uczęszczać na zajęcia z danego języka nowożytnego w innej szkole.
 8. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany na zasadach określonych w przepisach dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach
  i placówkach artystycznych.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły lub placówki artystycznej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub placówki artystycznej przez kandydata przekraczającego limity wiekowe, określone w p. 1 i 2.
 10. Regulamin wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej z dnia 10 maja 2018 r.