o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

Zasady przyznawania miejsc w internacie

 1. Miejsca w internacie przyznawane są młodzieży zamieszkałej poza Jarosławiem, uczęszczającej do ZSP.
 2. W wyjatkowych przypadkach o zakwaterowanie w internacie mogą starać się uczniowie mieszkający
  w Jarosławiu.
 3. Wymagane dokumenty:
  • podanie podpisane przez rodziców,
  • wypełnony kwestionariusz
  • wyciąg z aktu urodzenia
 4. Termin składania dokumentów:
  • do 20 VI na przyszły rok szkolny,
  • młodzież przyjęta do klas pierwszych składa dokumenty w sekretariacie szkoły lub w internacie
 5. Komisja rozpatruje podania i podejmuje decyzję o przyjęciach do 30 czerwca.
  Skład komisji: dyrektor szkoły, kierownik internatu, wychowawcy.
 6. W trakcie roku szkolnego o przyznaniu miejsca w internacie decyduje dyrektor szkoły i kierownik internatu.
 7. Rodzice wychowanków pokrywaja koszty wyżywienia dziecka w placówce w terminie do dnia
  10 każdego miesiąca.
 8. Rodzice wychowanków partycypują w kosztach utrzymania placówki. Wysokość opłat za wyżywienie
  i zakwaterowanie określa dyrektor szkoły w porozumieniu z kierowmnikiem internatu
 9. Warunki rezygnacji z zakwaterowania:
  • rodzice powiadamiają pisemnie, z tygodniowym wyprzedzeniem kierownika interrnat lub wychowawcę grupy;
  • do ostaniego dnia pobytu w placówce należy rozliczyć się z zaległości finansowych oraz
   z pobranej pościeli i sprzętu będącego własnością internatu.
 10. Wychowanek może być pozbawiony możliwości mieszkania w internacie:
  • jeżeli nie wypełnia warunków powyższego regulaminu
  • dyscyplinarnie , na warunkach określonych przez regulamin internatu