o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

SAMORZĄD SZKOLNY
2017/2018

Opiekun:
Przewodniczący
Zastępca
Skarbnik
Rzecznik praw ucznia  
 

 


 

 

 
 

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
DZIAŁAJĄCEGO
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W JAROSŁAWIU
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Plan pracy Samorządu Szkolnego został przygotowany w oparciu o regulamin Samorządu Szkolnego, który określa cele i zasady działania Samorządu
Samorząd Szkolny realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym szkoły.
Szczególny nacisk kładzie się na :

 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielne zadania,
 • Rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i turystyczno-krajoznawczych,
 • Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
 • Tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • Podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole,
 • Organizowanie czasu wolnego,
 • Włączanie rodziców w sprawy szkoły.

W tym celu samorząd przygotował szczegółowe zadania, uaktualniane w miarę potrzeb:

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Uwagi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Wrzesień

 

Zebranie sprawozdawcze z działalności Samorządu Szkolnego za rok ubiegły

Wrzesień

 

Wybór Samorządu Szkolnego na nowy rok szkolny; ustalenie planu pracy i wybór sekcji artystycznej

Wrzesień

 

Zorganizowanie kiermaszu książek

Wrzesień

 

Zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów szkoły w danym roku

Czerwiec

 

Przygotowanie szkolnych imprez:

 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Pasowanie na ucznia i otrzęsiny
 • Święto Niepodległości
 • Mikołajki szkolne
 • Spotkanie opłatkowe
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Kobiet
 • Święto Konstytucji 3-go Maja
 • Pożegnanie uczniów kończących szkołę

 

Październik
Październik
Listopad
Grudzień
Grudzień
Styczeń
Marzec

Maj
czerwiec

 

 

Kiermasz ozdób świątecznych

Grudzień/marzec

 

Pogadanka i propaganda wizualna o AIDS oraz walki z alkoholizmem

Kwiecień

 

Przygotowanie apeli poświęconych podsumowaniu wyników nauczania i zachowania w każdym semestrze; zaprezentowanie wyników nauczania w gablocie samorządowej

Luty/czerwiec

 

Przeprowadzenie apeli na tematy bieżące w szkole (dyscyplina, zachowanie, słownictwo młodzieży itp.)

Raz w semestrze

 

Organizowanie imprez sportowych w ramach Szkolnego Dnia Sportu

Czerwiec

 

Współtworzenie strony internetowej szkoły w ramach sekcji redaktorskiej.

Cały rok

 

Troska o poszanowanie mienia szkolnego

Cały rok

 

Losowanie numerków niepytanych

Cały rok

 

Uroczyście zakończenie roku szkolnego

czerwiec