o  SZKOLE
      dla UCZNIA
     WYSTAWY KONKURSY
 

RODO - zdalne nauczanie

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców/opiekunów o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych do zdalnego nauczania w Zespole Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców jest  Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Jezuicka 1, 37-500 Jarosław, e-mail: zsp@plastyjaroslaw.pl, tel. 16 621 24 18,

 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZSP pełni Robert Wójcikiewicz - e-mail: kontakt@agw.rzeszow.pl,
  tel. 48 660 108 825.

 3. Administrator w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym realizuje nauczanie na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 4. Administrator w zdalnym prowadzeniu zajęć wykorzystuje platformy edukacyjne, narzędzia do e-learningu oraz komunikatory: Discord, WhatsApp, Skype,  Messenger Fb, Google Meet, Zoom,  Google Classroom.

 5. Administrator wykorzystuje jedynie dane ucznia niezbędne do założenia przez niego konta  w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy - Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 6. Uczeń/rodzic ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

 8.  Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

  Dyrektor Szkoły
  Jacek Tracz